KADAR NISAB SEMASA:RM11500.00

Untitled Document
 
KAEDAH TAKSIRAN SYARIKAT
A. KAEDAH MODAL KERJA  
    ASET SEMASA DITOLAK LIABILITI SEMASA  
RM      -      RM =                                  
RM
 
B. TOLAK = PELARASAN ASET SEMASA    
1. Deposit Dicagar / Deposit Tetap RM  
2. Hutang Ragu / Lapuk / Stok Lupus RM  
3. Dividen telah zakat (Bank, Pelaburan) RM  
4. Stok Mentah / Kerja Dalam Proses RM  
5. Pelbagai Penghutang, Deposit dan Terakru RM  
6. Pelbagai Hasil Faedah (Bank, Pelaburan) RM  
7. Pendahuluan Oleh Pengarah RM  
8. Lain - Lain RM  
JUMLAH PELARASAN ASET SEMASA     
RM
C. CAMPUR = PELARASAN TANGGUNGAN SEMASA  
1. Pemiutang Kewangan(SewaBeli, Pajakan, Overdraf &     Pinjaman) RM  
2. Pendahuluan Kepada Pengarah RM  
3. Cukai Tertunggak RM  
4. Pemiutang Lain Terakru (Modal Syer Dikembalikan,
    Deposit & Lain-Lain)
RM  
5. Lain - Lain RM  
JUMLAH PELARASAN TANGGUNGAN SEMASA     
RM
D. JUMLAH SELEPAS PELARASAN (A - B +C) RM
E. PERATUSAN SAHAM MUSLIM % x D RM
Jika Melebihi Nisab : RM    
* E > nisab = dikenakan zakat    
* E < nisab = tidak dikenakan zakat  
      _________
Zakat = E x 2.5%   RM