KAEDAH TAKSIRAN SYARIKAT
A. KAEDAH MODAL KERJA
    ASET SEMASA DITOLAK LIABILITI SEMASA
Tolak

 

 
B. TOLAK = PELARASAN ASET SEMASA  
1. Deposit Dicagar / Deposit Tetap
2. Hutang Ragu / Lapuk / Stok Lupus
3. Dividen telah zakat (Bank, Pelaburan)
4. Stok Mentah / Kerja Dalam Proses
5. Pelbagai Penghutang, Deposit dan Terakru
6. Pelbagai Hasil Faedah (Bank, Pelaburan)
7. Pendahuluan Oleh Pengarah
8. Lain - Lain
JUMLAH PELARASAN ASET SEMASA     
C. CAMPUR = PELARASAN TANGGUNGAN SEMASA
1. Pemiutang Kewangan(SewaBeli, Pajakan, Overdraf &     Pinjaman)  
2. Pendahuluan Kepada Pengarah  
3. Cukai Tertunggak  
4. Pemiutang Lain Terakru (Modal Syer Dikembalikan,
    Deposit & Lain-Lain)
 
5. Lain - Lain  
JUMLAH PELARASAN TANGGUNGAN SEMASA     
D. JUMLAH SELEPAS PELARASAN (A - B +C)
E. PERATUSAN SAHAM MUSLIM % x D
Jika Melebihi Nisab : RM  
* E > nisab = dikenakan zakat    
* E < nisab = tidak dikenakan zakat  
      _________________________
Zakat = E x 2.5%